Escola

signe de l'Escola Tres PinsEscola Municipal Tres Pins
Carrer dels Tres Pins, 28. 08038 Barcelona


PER A CONTACTAR AMB L’ESCOLA:

Telèfon: 93. 423.92.10 i 93.423.90.56

https://agora.xtec.cat/ceipmtrespins/
A la pàgina web: https://agora.xtec.cat/ceipmtrespins/ s’hi pot trobar una àmplia informació sobre el nostre centre. Si ho considereu oportú podeu fer-nos arribar els seus suggeriments per a millorar la seva funcionalitat.

Amb caràcter general, les circulars i els comunicats generals a les famílies es faran a través del correu electrònic assegurant que tothom rep tota la informació.

A les famílies de persones sordes, també els enviarem vídeo amb la circular interpretada en LSC.

En cas necessari podeu indicar que voleu rebre les circulars en paper. A la consergeria de l’Escola hi haurà la versió en paper a la vostra disposició.

Les circulars generals es poden trobar a la direcció següent: http://www.bcn.cat/trespins/organitzacioEscolarCirculars.html.

Per a contactar amb l’Escola (direcció i administració) per mitjà del correu electrònic demanem que es faci servir exclusivament l’adreça em.trespins@gmail.com, les altres tenen funcions diferents i podria produir-se una interferència que impedís que els missatges arribessin al seu destí. Per a comunicar amb els mestres disposeu de l’adreça 3pins.mestres@gmail.com. El vostre missatge arribarà a la persona responsable de gestionar el compte la qual el farà arribar al mestre destinatari.

Aquest canal de comunicació no ha de substituir el actualment en ús, que són els que nosaltres considerem més adequats: notes escrites, agenda, trucada telefònica, entrevistes, etc. Les normes que apareixen en aquest document, i la resta que regulen l’organització i el funcionament de l’Escola, estan recollides en les “Normes d’Organització i Funcionament del Centre” (NOFC) que és públic, està aprovat pel Consell Escolar i publicat en la pàgina Web: http://www.bcn.cat/trespins/documentsRRI.html.