Les comissions


Les activitats que organitza l'AFA s'estructuren en diferents comissions que agrupen les persones sòcies que se n'ocupen.

En general, les comissions tenen un funcionament autònom i estan obertes a la participació de qualsevol soci. Malgrat això, algunes comissions són mixtes perquè formen part de l'estructura del Consell Escolar i, per tant, també hi participen altres membres del Consell Escolar, encara que no siguin socis de l'AFA.


Comissions del Consell Escolar

 • Comissió permanent: es reuneix amb una periodicitat mensual i té la finalitat d'aconseguir una comunicació fluïda entre l'equip directiu de l'escola i les famílies.
 • Comissió econòmica: té la funció d'elaborar el pressupost i de fer el seguiment de la seva execució.
 • Comissió de menjador: té la funció d'organitzar i supervisar el servei de menjador i les activitats que es desenvolupen en aquest horari.
 • Comissió de convivència: es posa en funcionament en casos de problemes greus de convivència a l'escola per tal de solucionar-los.
 • Comissió d'obres, manteniment i transport: actualment el seu objectiu principal és el manteniment de l'escola. Dur un control del petit mobiliari de l'escola que s'hagi malmès, elabora un pressupost de les despeses de reparació, compra materials i organitza una jornada anual oberta a les famílies de l'escola per fer aquestes obres de reparació i millora. Durant la jornada coordina les feines.
 • Comissió de reutilització llibres de text: es reuneix cap a final de curs. Dur a terme la recollida de tots els llibres i en fa una revisió dels mateixos. Si s'escau, gestiona la compra de nous llibres. S'encarrega també d'organitzar els llibres per l'any següent, fent paquets per als diferents grups d'alumnes.
 • Comissió de l'alumnat sord: s'encarrega de vetllar per les especificitats de l'alumnat sord, i s'encarrega de la comunicació i altres aspectes organitzatius d'aquest grup.
 • Responsable de promoure la igualtat entre homes i dones: amb finalitat de promoure la igualtat entre homes i dones.

Comissions de l'AFA

 • Comissió de Pinyons Press: s'ocupa de la maquetació i la distribució de la revista de l'escola.
 • Comissió d'extraescolars i casal: coordina amb l'escola i l'empresa d'extraescolars les activitats que es desenvolupen a l'escola fora de l'horari escolar, i el casal d'estiu que es realitza a les instal·lacions de l'escola.
 • Comissió de festes: s'ocupa d'organitzar les festes de l'AFA, com la de fi de curs.
 • Comissió d'alumnat sord: s'ocupa de vetllar pels interessos i les particularitats educatives de l'alumnat sord.
 • Comissió de xerrades: s'ocupa d'organitzar xerrades informatives per les famílies de l'escola. Aquesta comissió treballa en col·laboració amb l'AFA de l'Escola del Bosc.
 • Comissió de la panera de Nadal i calendaris: s'ocupa de preparar la panera de Nadal, coordina la venda dels números del sorteig, i confecciona el calendari que es posa a la venda cada any.
 • Comissió de la web: s'ocupa del manteniment del web de l'AFA.
 • Comissió econòmica: s'ocupa de la gestió de la tresoreria de l'AFA.
 • Comissió de menjador i tallers: s'ocupa de la relació amb l'empresa que té cura del menjador i dels tallers que la mateixa empresa duu a terme fora de l'horari lectiu, després de dinar.
 • Comissió de comunicació: s'ocupa que flueixi de manera adequada la informació escola-famílies.
 • Comissió de subvencions: s'ocupa de gestionar les subvencions que serveixen per finançar parcialment l'activitat de l'AFA.